- et grønt nærområde

Færgevejskilen

Flemming Ejlersen har de seneste dage sammen med andre fra Hans Paaskes Vej fjernet pileopvækst på sydsiden af søen sammesteds.

Asbjørn


Læserbrev sendt til Helsingør Dagblad mandag d. 14. marts 2022:

 

Der ligger store mængder papir- og plastikaffald på Færgevejskilen ved Politigården, det meste af det stammer vel fra de affaldsdynger, som flere forretninger i Prøvestenscentret deponerer ved deres bagudgange, og som vinden herefter har mere eller mindre frit spil med.

En bøn fra Færgevejskilens korps af frivillige:

Kære butiksejere: Vil I ikke godt få lidt bedre styr på jeres affald. Det er muligt, at det sparer jer for besvær og udgifter, når vinden sørger for bortskaffelse. Men besværet bliver bare læsset over på os frivillige og NSPV’s folk. Især er det besværligt, når plastik bliver indfanget højt oppe i træernes grenværk eller lander ude i søerne.

Trods navnet er Færgevejskilen ikke et område, der er udset til vejanlæg, og hvis natur alligevel er dødsdømt. Sådan var det i sin tid, men planerne om Helsingørmotorvejens forlængelse blev opgivet for en snes år siden og i 2008 blev området fredet.

Vi frivillige har siden 2013 arbejdet på at genoprette naturen på Færgevejskilen. Det er sket i samarbejde med Helsingør Kommune og i 2015 modtog vi kommunens miljøpris.

Mere om Færgevejskilen på www.færgevejskilen.dk

M.v.h. på Færgevejskilens frivilliges vegne Asbjørn Hillestoft


Nogen har engang i løbet af vinteren rullet sten ned og lavet et hul i stendiget. Halvanden times arbejde og voila! Igen et smukt og helt stendige.

Asbjørn


Japansk pileurt
21.02.2022

Japansk pileurt og dens nære slægtning kæmpepileurt er invasive plantearter, som på Færgevejskilen mest ses længst mod øst i Meulenborgskoven. Mindre klynger skyder dog af og til op også andre steder. På billedet ses en sådan lille klynge på nordsiden af Ellemosen. Den blev fjernet af Mogens Aarsleff d. 23. oktober 2021, for anden gang. I Dk. formerer de to arter sig udelukkende vegetativt dvs. ved nye skud fra rodnettet på eksisterende planter. Dette rodnet kan være omfangsrigt og nå dybt ned i jorden. Selv små rodstumper kan sætte nye skud og da sådanne rodstumper let overses, er opgravning ingen garanti for varig succes. I første omgang reduceres tilvæksten dog væsentligt ved simpel nedklipning af en klynge, vel at mærke når man kapper stænglerne under vækstpunktet, dvs. et stykke nede i jorden, eller endnu bedre, hvis man graver alle synlige rødder op. Rødder som flere gange skyder små klynger op og hver gang udsættes for denne behandling vil med tiden blive så medtagne, at de bukker under og dør. Iøvrigt skal alt afskåret materiale bortskaffes, fordi alle rester af plantedele har potentiale til at sætte nye skud. For ældre og større bevoksninger er bekæmpelsen betydelig vanskeligere og mere omfattende.

Asbjørn


Pileopvækst ryddet i den østlige ende af Ellemosen tirsdag d. 28. december. Mosen islagt efter den seneste uges frostvejr, derfor muligheden for at få arbejdet gjort.

Asbjørn


Agneta ved grenbunken efter beskæring af opvækst på Ellemosens nordside lørdag formiddag d. 4. december 2021. Foruden Agneta deltog Helle, Nils og jeg i arbejdet. Vi fjernede også de mest ud- og nedhængende store grene i buskadset langs hegnet ind til mosen. Begge dele skal gøres med et par års mellemrum for at holde arealet lysåbent.

Asbjørn


Lørdag d. 23. oktober blev hønsehuset ved Meulenborgs gartnerbolig gået igennem for strittende søm m.m. og den slags blev fjernet af hensyn til børnenes sikkerhed, de børn som desværre lige siden hønsehusets istandsættelse for et par år siden har moret sig med at nedbryde og molestrere det. Helle og Mogens fjernede herefter pileurt omkring gartnerboligen og Flemming og jeg gik over til trekanten på vestsiden af Rønnebær Alle, hvor vi beskar opvækst af tjørn, slåen, ask, ahorn, eg og hassel (billedet).

Asbjørn


Torsdag d. 30. september slår NSPV græs og træopvækst langs diget, så tæt på dette som man nu kan komme med maskine. Det sker for at holde stendiget synligt og lysåbent, synligt af hensyn til mennesker og lysåbent af hensyn til varmeelskende planter og dyr, som kan nyde godt af mikroklimaet omkring de solopvarmede sten. Færgevejskilens frivillige foretager af og til manuel beskæring endnu tættere på stendiget

Asbjørn


Diget
19.04.2021

Dags dato er der beskåret opvækst på sydsiden af stendiget ved asfaltstien mellem Borupgård og Svømmehallen/Vapnagård. Det blev tilbage i 2013 aftalt med Helsingør Kommune, at en af opgaverne for Færgevejskilens frivillige naturplejegruppe skulle være restaurering og frilægning af dele af stendiget. Restaureringen af disse dele (med genopbygning af det dengang meget nedbrudte dige) er afsluttet. Men løbende skal der foretages beskæring af træopvækst, som det er sket i dag, både for at gøre det maleriske 250 år gamle dige synligt og for at gøre det soleksponeret, så der bevares et gunstigt mikroklima for varmeelskende planter og dyr.


Fredag d. 19. marts blev en del af Færgevejskilen afbrændt i naturplejeøjemed. Det skete i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Natur360 og branden omfattede et areal på knap en hektar mellem Borgmester P. Christensens Sti og Rønnebær Alle. Afbrændingen er et led i bestræbelserne på at øge biodiversiteten på Færgevejskilen, idet den er med til at fremme væksten af blomstrende urter frem for græsser.

Asbjørn