- et grønt nærområde

Færgevejskilen

D.d. er det omsider lykkedes at få et foto af en af de vandrikser (Rallus arquatus), som holder til i Ellemosen. Arten lever meget skjult i krat og siv-og rørbevoksninger i vådområder og gør sædvanligvis kun opmærksom på sin tilstedeværelse med sin stemme, som til gengæld er umiskendelig, og som har kunnet høres fra mosen flere gange de senere år. Fotoet er taget i løbet af nogle få sekunder, hvor fuglen bevægede sig uden for en dunhammertykning og er ikke optimalt, men bemærk at de dele af fjerdragten, der er skjult bag grene og kviste, kan ses i spejlbilledet i vandet.

Asbjørn


Fire studerende fra Skovskolen ved Nødebo får input til deres bachelor på Færgevejskilen. Nils og undertegnede ledsager Karoline, Mikkel, Freja og Majken på en rundtur og til sidst hygger vi med kaffe og kage, mens vi nyder forårssolen i diget ved Ellemosen.

Asbjørn


D.d. er der beskåret opvækst imellem de to søer ved Sneglehøj. De senere år har der kun været høslæt på arealet syd for diget. Nord for diget har eg, tjørn, poppel og gyldenris fået lov til at brede sig og beskæring er nødvendig for at bevare stedets lysåbne karakter. Beskæring omkring grøften imellem søerne følger senere.

Asbjørn


Tak til Hans Wernberg og til alle fremmødte på botanikvandringen i Sneglehøj-området, hvor vi så og hørte om og blev klogere på bl.a. bittersød natskygge, håret høgeurt, kongepen, grøn høgeskæg, smalbladet vikke, alm. hvene, rød svingel, draphavre, gedeskæg, prikbladet perikum, gederams, alm. hønsetarm, peberrod, alm. syre, bredbladet persille, eng-rørhvene, vandstjerne, vandrøllike og lysesiv, et fint lille udsnit af Færgevejskilens mange plantearter.

Asbjørn


Færgevejskilens frivillige og Agenda 21 arrangerer onsdag d. 13. september en botanikvandring på Færgevejskilen. Vandringen begynder kl. 17 ved Politigården Prøvestensvej 2, alle er velkomne, deltagelse er gratis og der kræves ikke forhåndstilmelding. Biolog hans Wernberg vil være guide på rundvisningen og gå i detaljer med områdets flora og fauna. Vandringen varer et par timer. Foto fra en tidligere botanikvandring med biolog Peter Milan Petersen.


Sommerfuglen på billedet er en guldhale (Thecla betulae). Den blev set fouragere på gyldenris ved den store Sneglehøjsø (Politisøen) d. 21. august. Den er så vidt vides ikke observeret før på Færgevejskilen. Der vokser både slåen og mirabel på stedet, og det er interessant, fordi guldhalen netop plejer at lægge æg på disse to træarter. Der er derfor mulighed for, at det observerede eksemplar er klækket på stedet og ikke bare er en enlig strejfer. Og minsandten om der ikke få meter derfra sad en kejserkåbe (Argynnis paphia) på en birkestamme. Det var en hun med bagkroppen krænget ind i furer i barken, som om den var ved at lægge æg! Desværre lykkedes det mig ikke efterfølgende at spotte æg på barken, men de kan jo have været puttet godt ind i furer og revner. Altså måske to flotte ynglende dagsommerfugle på Færgevejskilen!

Asbjørn


Sti til rodbænk
04.06.2023

Der er meget smukt ved den store Sneglehøjsø her i forsommeren, hvor et par gravænder med ællinger er noget af det, man kan glæde sig over. Både vandrøllike og hvid nøkkerose trives i søen og på land er der tætte bevoksninger af hindbær og brombær. Det har været nødvendigt at foretage en nænsom beskæring af sidstnævnte for at holde fodstien ind til rodbænken passabel.

Asbjørn


Mandag d. 22. maj 2023 fortalte Mogens og jeg om Færgevejskilen på Borupgård II's beboermøde. Tak til afdelingens bestyrelse og beboere for interesse og opmærksomhed, bl.a. for evt. deltagelse i Færgevejskilens frivilliges næste møde. Det skal derfor præciseres at mødet afholdes mandag d. 14. august i Helsingør Kommunes bygning Prøvestensvej 52 (ved siden af Retsbygningen), at alle er velkomne og at deltagelse er gratis og uforpligtende. Alle er også meget velkomne til at deltage i den naturvandring, som finder sted på Færgevejskilen onsdag d. 13. september under ledelse af biolog Hans Wernberg. Naturvandringen begynder kl. 17 ved Politigården. Deltagelse er også her gratis.

Asbjørn


Mogens og jeg fik lov til at fortælle om Færgevejskilen og vores frivillige arbejde på Borupgård I’s beboermøde d. 11. maj. Vi sender i denne anledning en varm tak til Borupgård I’s bestyrelse for bistand med storskærm m.m. og til de mange fremmødte i det hele taget for interesse og opbakning.

Asbjørn


Lav vandstand
30.11.2022

Det tørre og solrige år 2022 har medført lav vandstand i Færgevejskilens vådområder. Dammen ved Kjeldsbjerggård, som blev anlagt i 2019, var næsten udtørret i september 2022 og nu i slutningen af november står vandspejlet stadig ca. 60 cm lavere, end hvor det afsatte mørke rande på dunhammerne tidligere på året.

Asbjørn